Privacy policy

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Het Pedagogen Collectief verwerkt gegevens van cliënten, diens ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokken hulpverleners en instanties. Onder verwerking wordt het ontvangen, bewaren, uitwisselen en vernietigen van gegevens verstaan. Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die gegevens die door u worden opgegeven via de mail, telefonisch of in (aanmeld-)formulieren, gedurende het gebruiken van onze diensten. Het Pedagogen Collectief draagt zorg voor een veilige verwerking van de gegevens, conform de geldende privacy wetgeving.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Het Pedagogen Collectief verwerkt de volgende gegevens van cliënt en betrokkenen: Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, geslacht, burgerlijke status, BSN, LVS-gegevens, beroep/functie, moedertaal, erfelijkheid en gezondheidsgegevens.

 

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Het Pedagogen Collectief verwerkt deze gegevens om contact met u op te nemen gedurende het zorgtraject, voor het uitvoeren van onze diensten (diagnostiek en/of behandeling), voor financiële afhandeling van onze diensten, voor het uitvoeren van onze wettelijke taken, voor kwaliteitsverbetering en marketingdoeleinden.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Gegevens rondom het zorgtraject worden opgeslagen in het digitale cliëntdossier in DysCoWeb of CRS. Het Pedagogen Collectief is volgens de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) wettelijk verplicht om het cliëntendossier 15 jaar te bewaren. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

 

Worden de gegevens gedeeld?

Het Pedagogen Collectief deelt enkel de gegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om voor onze geboden diensten betaald te krijgen, wisselen we gegevens uit met de gemeente. Vanuit de Jeugdwet is het Pedagogen Collectief verplicht gegevens over het zorgtraject aan te leveren aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als er ernstige zorgen zijn omtrent een cliënt, heeft het Pedagogen Collectief het recht om dit te melden in de Verwijsindex.

Daarnaast delen wij geanonimiseerde gegevens met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) voor kwaliteitsverbetering. Ook gebruikt het NKD uw mailadres voor het versturen van een cliënttevredenheidsvragenlijst.

 

Hoe worden gegevens beveiligd?

Het Pedagogen Collectief neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Hiervoor worden technologische en organisatorische maatregelen getroffen in navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wat zijn de rechten van de betrokkenen?

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pedagogencollectief.nl. Het Pedagogen Collectief zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

 

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw privacy en uw persoonsgegevens? Dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze klachtenprocedure vindt u op onze pagina klachten en tips.  U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Meer informatie?

Indien u meer uitleg of informatie wilt over de verwerking van de persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het Pedagogen Collectief via de mail (info@pedagogencollectief.nl) of telefonisch (023-576 2552).

Of download de Verklaring gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info